Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune  

Findes på Kalundborgs hjemmeside under Borger  

Leveringsbestemmelser
Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Bjerge Strands Vandværk

I det af kommunen godkendte regulativ, som beskrevet ovenfor, beskrives retten til forsyning af vand. 

Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning. 

Ved vedligeholdelsesarbejde vedrørende anlægget, herunder ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger mv.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftforstyrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: 58855003 Mobil 20293595
Rudi Povlsen formand@bsvi.dk

Kirkevangen 16, 4281 Gørlev

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: 58521960 Mobil 23605003
Irene Hansen kasserer@bsvi.dk

Rolighedsvej 20 F, 4200 Slagelse