Velkommen
 

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bjerge Strands Vandværk forsyner 1246 forbrugere. Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer. Indvindingstilladelse 45.000 m3.


 

Selskabet, der er stiftende den. 18. oktober 1958 og er et  andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Selskabets formål  er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 

GENERALFORSAMLING

Afholdes i Gørlevhallen Søndag den 21. juni 2020 kl. 10.15

 

 

med følgende dagsorden:

  1: Valg af dirigent

  2: Bestyrelsens beretning

  3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

  5:  Ændring af vedtægt. § 3.  § 8.  § 12. Se PDF

  6: Behandling af indkomne forslag: ingen

  7: Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er

      Formand Rudi Povlsen - modtager genvalg

      Jørgen Johansen - modtager ikke genvalg

      Karsten Nielsen - modtager genvalg

      Valg af bestyrelses suppleant

      På valg er: Frits Fjordskov - modtager genvalg

  8: Valg af revisor 
       På valg er: Lena Hansen - modtager genvalg

  9: Valg af revisor suppleant
       På valg er: Bent Knoth Jensen - modtager genvalg

10: Eventuelt  
                                                                                  Bestyrelsen

 

 
 

Regnskab og budget kan ses på vandværkets hjemmeside www.bsvi.dk
eller ved henvendelse til formand Rudi Povlsen på formand@bsvi.dk eller 20293595.      

Med venlig hilsen, samt på gensyn:

Rudi Povlsen, formand

Jørgen Johansen, næstformand

Irene Hansen, kasserer

Bente Jensen, sekretær

Karsten Nielsen, bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

   

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: 58855003 Mobil 20293595
Rudi Povlsen formand@bsvi.dk

Kirkevangen 16, 4281 Gørlev

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: 58521960 Mobil 23605003
Irene Hansen kasserer@bsvi.dk

Rolighedsvej 20 F, 4200 Slagelse  

 

Vandforsyningen kører normalt

Den årlige elektroniske aflæsning af vandmåler.

Fortages af vandværket i uge 40.