Velkommen
 

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bjerge Strands Vandværk forsyner 1252 forbrugere. Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer. Indvindingstilladelse 45.000 m3.


 

Selskabet, der er stiftende den. 18. oktober 1958 og er et  andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Selskabets formål  er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 

 

  Bjerge Strands Vandværk

  A.m.b.a

 Pilipsdalvej 11 4480 St. Fuglede

 Ordinær

 Generalforsamling 2021

 Afholdes i Gørlev Hallen Søndag 20. juni kl.10.15

 Dagsorden:

 1: Valg af dirigent

 2: Bestyrelsens beretning

 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 4: Godkendelse af vedtægter. Ændringer fra generalforsamlingen

     2020 er følgende § 3, 8, og 12.

 5: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

 6: Behandling af indkomne forslag: ingen

 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Irene Hansen - modtager ikke genvalg

     Sekretær Bente Jensen - modtager genvalg

 8: Valg af bestyrelses suppleant 

     På valg er: Jens Nielsen - modtager genvalg

 9: Valg af revisor

      På valg er: Lena Hansen - modtager genvalg

10: Valg af revisor suppleant

       På valg er: Bent Knoth Jensen - modtager genvalg

11: Eventuelt                  

 
 

Regnskab og budget kan ses på vandværkets hjemmeside www.bsvi.dk
eller ved henvendelse til formand      

Med venlig hilsen, samt på gensyn:

Frits Fjordskov, næstformand

Bente Jensen, sekretær

Karsten Nielsen, bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

   

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2 4480 St Fuglede Tlf: 24759171

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren Olsen Fredskovens lyngvej 3 

 

Vandforsyningen kører normalt

Den årlige elektroniske aflæsning af vandmåler.

Fortages af vandværket i uge 40.